خدمات


شرح وظایف :

نظارت بر انجام امور انتظامات
تعیین محل کار خدمتگزاران
تعیین ساعات کشیک نگهبانان
نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمان ها از قبیل ( تامین روشنایی ، سوخت ، تلفن و غیره )
هماهنگی امور جهت برگزاری همایش ها و جلسات درون بخشی
و سایر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶


برگشت>>

< >