حسین ناظمیانپور


تحصیلات :

 

کاردان مبارزه با بیماریها

 

پست سازمانی :

 

کاردان مبارزه با بیماریها

 

مسولیت اجرایی :

 

مسول مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی بردستان 80 تا 81

کاردان مبارزه با بیماریهای واحد ستاد شبکه 81 تا 82

مسول مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی دیر از 83 تا 88

مسول برنامه پزشک خانواده از سال 88

مسول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از 84 تاکنون

مسول برنامه بهورزی از 89 تا 90

مسول برنامه رابطین در سال 90

عضو کمیته علمی از 88 تاکنون

دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع از 84 تاکنون

دبیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۰


برگشت>>

< >