دوراهک


معرفی :

دارای جمعیت 4499نفر و 1065خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : شهدا دوراهک

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 0کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1364

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1364


چارت سازمانی دوراهک
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۹


برگشت>>

< >