غیرواگیر

1394/6/26 0:0
دستورالعمل

فشارخون

راهنمای اندازه گیری فشارخون

 دستورالعمل فشارخون برای پزشک

راهنمای اجرای برنامه فشارخون بالا                                                                               

سطوح کنترل ومراقبت بیماری فشار خون بالا                                                                             

متن آموزشی بهورز در برنامه فشارخون بالا

متن آموزشی کاردان در برنامه فشارخون بالا

                                                                                                                                                                                                                                                                                              


 

دیابت

بهورز ودیابت

پزشک ودیابت

پرستار ودیابت

دیابت وکارشناس

دیابت وکلیه

دیابت

درمان دیابت نوع 2


دستورالعمل بیماری PKU

جامعه ایمن

دستورالعمل بیماری سرطان

دستورالعمل بیماری sickel cell

دستورالعمل بیماری آسم

دستورالعمل بیماری هیپوتیرویید

دستورالعمل غیر واگیر

دستورالعمل بیماری زنان

دستورالعمل گزش


تاریخ بروز رسانی:   4 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >