واحد گسترش شبکهآمار :

آمار زیربنای تمام حرکت هایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل رو به رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، مقوله ای که ارزش آن روزبه روز بیشتر می شود. به طوری که دنیای جدید را جهان آمار و احتمالات نام نهاده اند. در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی میتواند مشکلات احتمالی را پیشبینی و برای آن ها چاره اندیشی کند.

تعريف :

آمار يكي از برنامه های واحد گسترش شبکه شهرستان مي باشد كه جمع آوری،نظارت و كنترل -جمع بندی آمار مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي تحت پوشش _استخراج شاخص هاي بهداشتي مربوطه و ارسال پس خوراندهاي لازم را عهده دار مي باشد.

شرح وظایف :

1- دريافت و بررسي و جمع بندي فرمهاي آماري
2- تحليل آمارهاي دريافتي از مراكز
3- دريافت و بررسي زيج حياتي خانه هاي بهداشت و مراكز
4- سرشماري واحدهاي تسهيلات بهداشتي تحت پوشش منطقه
5- مسئول برنامه ثبت مرگ و آناليز آن
6- ثبت اطلاعات در نرم افزار HNIS
7- ارسال پس خوراندهای لازم به مراكز تحت پوشش
8- همكاری با ديگر واحدهای ستادی در جهت پيشبرد برنامه های آماری؛
اهداف اختصاصي:
1. افزايش ضريب اطمينان به آمارهاي واصله از مراكز تحت پوشش
2. افزايش آگاهي كاركنان مراكز در زمينه آمار هاي بهداشتي ( رابطين آمار مراكزوکلیه پرسنل بهداشتی .... )
3. ارتقاء تمرکز بر پردازش گزارشات آماری
4. استخراج به موقع آمار و شاخص هاي بهداشتي

برنامه هاي در دست اجراء :

1- برنامه آمار
2- برنامه ثبت مرگ
3- برنامه HNIS
برنامه رابطان

اهداف:

همه افراد در برابر سلامت خود و دیگران مسئولیت دارند و تامین سلامتی فقط به عهده دولت نیست. نظام بهداشتی کشور برای حفظ سلامتی مردم به همیاری و مشارکت خود آن ها نیاز دارد.
پس از تجربه موفق برنامه بهورزی و استفاده از نیروی بومی در ارائه خدمات بهداشتی به روستاییان، کارشناسان نظام سلامت کشور تلاش کردند به منظور ارتقاء سطح سلامتی جامعه شهری به ویژه جمعیت های حاشیه نشین و محروم برنامه مشابهی را در این مناطق به اجرا درآورند. این برنامه که برنامه جلب مشارکت مردمی نامیده می شد پس از طی مراحل آزمایشی، از سال 1371 در سراسر کشور شروع به فعالیت نمود.
به منظور کسب آگاهی و مهارت های بهداشتی هر هفته جلساتی در مرکز بهداشتی درمانی برگزار می شود. هر یک از رابطان حدود 50 خانوار از افراد محله خود را تحت پوشش قرار می دهند و چون مناسب ترین افراد برای آموزش به مردم هستند، مطالب آموخته شده را به این افراد آموزش می دهند. تشویق خانوارهای تحت پوشش جهت دریافت خدمات بهداشتی مانند واکسیناسیون، کنترل مراقبت کودکان زیر 6 سال، پیگیری مادران باردار و پیگیری استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری برای زنان همسردار از جمله فعالیت های رابطان بهداشتی محلات است. همچنین مسائلی مانند دفع بهداشتی زباله، آب سالم، بهداشت کارگاه های خانگی، مغازه ها، سوادآموزی که بر سلامت افراد جامعه موثر هستند نیز قابل پیگیری توسط رابطان می باشد.
به منظور توانمندسازی رابطان بهداشتی مراکز، سعی می شود از متخصصین حرفه های مختلف که در سازمان های دیگر فعالیت دارند تحت عنوان « داوطلب متخصص » نیز استفاده نمود. این افراد در قالب گروه های داوطلبانه بخشی از تخصص علمی و مهارت های کاربردی خود را به طور رایگان به رابطان بهداشتی آموزش می دهند.

شرح انتظارات از رابطان شهری :

- شناسایی خانوارهای تحت پوشش، شناسایی نیازهای آنها و برقرار نمودن رابطه مناسب با خانوارها
- شرکت در کلاس های آموزشی، دریافت دانش و مهارت های بهداشتی و انتقال دانستنی ها به خانوارهای تحت پوشش
- دعوت از خانوارهای تحت پوشش خود جهت مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی محله به منظور برخورداری از خدمات بهداشتی ارائه شده در مرکز
- گزارش تولدها، مرگ ها، مهاجرت ها و ازدواج هایی که در منطقه تحت پوشش اتفاق افتاده است.

شرح انتظارات از رابطان روستایی:
- شناسایی خانوارهای تحت پوشش و عهده داری مسئولیت 20-10 خانوار روستایی
- شرکت در کلاس های آموزشی و انتقال دانستنی ها به خانوارهای تحت پوشش
- همکاری با بهورز در سرشماری ابتدای سال
- معرفی افراد نیازمند خدمات بهداشتی به بهورز
- همکاری با بهورز در خصوص گزارش دهی وقایع حیاتی و انجام پیگیری مراقبت های بهداشتی

وضعیت برنامه رابطان شهرستان دیر :

الف- برنامه رابطان در مناطق شهری شهرستان
بر اساس سرشماری انتهای سال 1389 جمعیت شهرستان دیر 51216 نفر است. از این تعداد 35748 نفر در شهر و 15468 نفر در روستا زندگی می کنند. این شهرستان دارای 4 مرکز بهداشتی درمانی شهری – روستایی و 1 مرکز روستایی می باشد. بر اساس آمار انتهای فصل بهار، پوشش برنامه رابطان در مراکز بهداشتی درمانی آبدان و بردخون 100% بود. این در حالی است که در مرکز بهداشتی درمانی حضرت مهدی ( عج ) دیر که دارای دو پایگاه بهداشتی می باشد، پوشش برنامه، 45% بود. مرکز بهداشتی درمانی روستایی بردستان که به تازگی تبدیل به مرکز شهری روستایی شده است نیز در حال جذب رابط می باشد. امید می رود به دلیل برخورداری این مرکز از سرپرست و کاردانان علاقه مند، به زودی شاهد راه اندازی برنامه باشیم.
ب- برنامه رابطان در مناطق روستایی شهرستان
اگرچه اجرای برنامه رابطان در مناطق روستایی مورد تاکید نیست اما در برخی از مناطق که دارای جمعیت زیاد و پراکنده است وجود رابطان می توانند به عنوان عصای دست و چشم بینای بهورزان عمل کنند. بر این اساس خانه های بهداشت شهنیاء، مغدان و سرمستان از جمله خانه های بهداشت فعال شهرستان در زمینه اجرای برنامه رابط روستایی می باشند. که جمعیتی بالغ بر ... نفر را پوشش می دهند.

 


چارت سازمانی واحد گسترش شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >