حیدر بردستانی


 

تحصیلات :

کارشناس بهداشت عمومی

سمت :

کارشناس مسول امور هماهنگی و گسترش شبکه

مسولیت ها :

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان از 83 تا 87

مسول واحد بهداشت مدارس از سال 79 تا 85

مسول واحد دهان و دندان از سال 79 تا 85

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی بردستان از سال 74 و 75

مربی خانه های بهداشت از سال 72 تا 76


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >