دبیرخانه


شرح وظایف :

حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک ، پرونده های محرمانه مطابق مقررات ، اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه براساس روش تعیین شده

پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

صورت برداری ، طبق بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوطه و احتیاجات سازمان متبوع


چارت سازمانی دبیرخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >