خانه بهداشت الی


معرفی :

دارای جمعیت 1244فر و 345خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : حضرت مهدی «عج» دیر

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 4کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1367

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1367


چارت سازمانی خانه بهداشت الی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >