لمبدان پائینی


معرفی :

دارای جمعیت 914نفر و 181خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : شهدا بردستان

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 4کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1367

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1367


چارت سازمانی لمبدان پائینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >