لمبدان بالایی


معرفی :

دارای جمعیت 2295نفر و 542خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : شهدا دوراهک

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 5کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1384

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1384


چارت سازمانی لمبدان بالایی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >