مغدان


معرفی :

دارای جمعیت 921نفر و 229خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : شهید بردستانی بردخون

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 8کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1364

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1364


چارت سازمانی مغدان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >