سیده راضیه حسینی


 

 

تحصیلات :

کارشناس ارشد مامایی

 پست سازمانی :

کارشناس مسئول بهداشت، تنظیم خانواده و تغذیه

 مسئولیت های اجرایی :

ü      کارشناس بهداشت خانواده ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 85 تا 86

ü      کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 86

ü      مسئول برنامه مادران و نوزادان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 85

ü      مسئول برنامه واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 85 تا 87

ü      عضو کمیته علمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

ü      عضو کمیته تالاسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

ü      عضو تیم ارزیاب کمیته سلامت خانواده مدیریت بحران در شرایط اضطراری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

ü      عضو کمیته طرح تکریم ارباب رجوع شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

ü      دبیرکمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

ü      عضو کمیته عضو شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

 

 فعالیت پژوهشی :

ü      بررسی علل مرگ نوزادی ناشی از ناهنجاری از سال 85 تا 90 در شهرستان دیر

ü      بررسی وضعیت ارائه خدمات تنظیم خانواده در مراکز و خانه های بهداشت شهرستان دیر در سال 1390

ü      Investigate the relationship between nutrition and exercise on reproductive health in women 45-15 years

ü      Evaluate of the effect Quran voice on the mental health on infertile couples

ü      بررسی تاثیر خودمراقبتی بر مادران باردار از دیدگاه سلامت و مذهب

ü      بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار

ü      The relationship between sexual functioning in women with normal delivery orcesarean section

ü      سلامت روان و ارتباط آن با فعالیت بدنی و مذهب در بین سالمندان

ü      بررسی ارتباط بین آگاهی زنان باردار و انتخاب روش زایمان (طبیعی یا سزارین)

ü      بررسی ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با زایمان زودرس و وزن هنگام تولد نوزاد

ü      Effect of vitamin C supplementation on the level of related hormones in infertile women with polycyctic ovary syndrome (PCOS)in shiraz city

ü      بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روان دختران و زنان سیگاری (تنباکو) و غیر سیگاری مراجعه کننده به پایگاه سلامت مرکز فراشبند

ü      بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت زندگی

ü      The relationship between breast cancer and the most common risk factors for non-communicable dieases

ü      The relationship between dietary patterns and breast cancer in women

ü      بررسی نقش ماما در سلامت باروری

ü      بررسی رضایت ماماها از جایگاه و امنیت شغلی

 

                                                        

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >