بهداشت محیط و حرفه ای


 

بهـداشـت محيـط :


بهـداشـت محيـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند.
ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود 350 ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.


شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:


1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛
2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛
3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛
5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛
6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛
7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛
8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛
9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛
10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛
11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛
12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛
13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛
14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛
15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛
16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛
17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛
18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛
20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛
21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛
22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛
23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛
24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله های دیر؛
25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛
26. اجرای طرح ضريت؛
27. بهسازی محيط روستا؛
28. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان
29. نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مفامات ذيربط؛
30. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛
31. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛
32. اجرای طرح امنيت غذا؛
33. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛
34 .جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛
35. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.

قوانين و مقررات:


• آئين نامه بهداشت محيط
• آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
• ماده 688 قانون مجازات اسلامي
________________________________________


چارت سازمانی بهداشت محیط و حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >