عارفه حسینی


پست سازمانی:

کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت محیط

مسئولیت های اجرایی :

سرکشی ونظارت بر اصناف –بهداشت محیط شهر وروستا


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >