عبدالحمید عبدالهی


پست سازمانی:

بهورز

مدرک تحصیلی:

دیپلم

مسئولیت های اجرایی:

مراقبت وپیگیری گروههای سنی مختلف جمعیت تحت پوشش خود-نمونه گیری وبیماریابی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >