عارفه حسینی


پست سازمانی:

کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت محیط

مسئولیت های اجرایی :

  • سرکشی ونظارت بر اصناف
  • بهداشت محیط شهر وروستا

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >