احمد شجاعی


پست سازمانی :

کارشناس بهداشت محیط-
سرپرست مرکز

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت محیط

مسئولیت های اچرایی:

 

  • سرپرست مرکز
  • بهداشت محیط
  • کارپردازی و خرید
  • اموراداری مرکز

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >