خدیجه کاظمی


پست سازمانی:

مامای پزشک خانواده

مدرک تحصیلی:

کارشناس مامایی

مسئولیت های اجرایی:

  • بهداشت مدارس
  • تغذیه
  • پزشک خانواده
  • سلامت ماردان

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >