نازی مومنی


پست سازمانی :

کارشناس بهداشت خانواده


مدرک تحصیلی :

کارشناس مامایی


مسئولیت های اجرایی :

 

    مسئول زایشگاه مرکز حضرت مهدی ( عج )   81/2/1    - 79/9/1

    مسئول پایگاه 1 مرکز حضرت مهدی ( عج)   81/2/1    - 79/9/1  ،  97/6/31  - 84/8/4

    مسئول پایگاه 2 حضرت مهدی ( ع )    83/7/2  - 82/2/1

    مسئول رابطین مرکز حضرت مهدی ( ع )    86/10/5   - 84/8/4

    مسئول برنامه هیپوتیروئیدی مرکز حضرت مهدی ( ع )    97/6/31 – 84/8/4

    کارشناس برنامه پایش و ارزیابی بازدید های ستادی شبکه

    کارشناس حوزه ریاست

    روابط عمومی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >